Business Development

In 4 stappen naar een duurzame Supply Chain. Meer aandacht voor People, Planet & Profit!

leadership

Meer aandacht voor People, Planet & Profit in uw Supply Chain

Het concept ‘duurzaamheid’ heeft de afgelopen jaren duidelijk aan publiciteit gewonnen. Het begrip duurzaamheid is zelf echter nogal algemeen en onduidelijk. In dit artikel zal ik uiteenzetten wat er in het bedrijfsleven vaak wordt verstaan onder duurzaamheid, en beschrijven wat de transformatie naar een duurzame supply chain precies inhoudt.

Duurzaamheid als begrip

Het algemene geaccepteerde begrip ‘duurzaamheid’ is vaak gebaseerd op de definitie van de Brundtlandt Commissie, die omschreef duurzaamheid als “using resources to meet the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Dit begrip is voor bedrijven echter te algemeen gebleken en de meesten bedrijven refereren in hun rapportages daarom vaak naar ‘people , planet  & profit’. Dit betekent dat bedrijven in hun bedrijfsvoering streven naar het behalen van zowel sociale, milieu én financiële doelstellingen. Wanneer bedrijven deze doelen tegelijkertijd nastreven én de doelen in balans zijn (bijv. de sociale doelstelling gaat niet ten koste van de milieu en financiële doelstelling), dan is er sprake van een duurzame bedrijfsvoering.

Wat verandert er voor uw organisatie?

Een duurzame supply chain omvat dezelfde primaire hoofdactiviteiten als een reguliere supply chain, met als belangrijkste verschil dat er in een duurzame supply chain aandacht wordt besteed aan de drie duurzame elementen (people, planet, profit). Voorbeelden van duurzaamheid in de supply chain zijn het voorkomen van kinderarbeid, vergroten van medewerkersbetrokkenheid (people), reduceren van afval, lager energieverbruik (planet) en winst (profit).

Het is belangrijk om hierbij te beseffen dat een duurzaam initiatief in uw bedrijf leidt tot een kettingreactie in uw gehele supply chain. Het aanpassen van uw productontwerp leidt er bijvoorbeeld toe dat uw leveranciers u moeten voorzien van duurzame productiemiddelen. De transformatie naar een duurzame supply chain vraagt dan ook om meer communicatie en samenwerking binnen uw supply chain.

Waarom kiezen organisaties voor een duurzame supply chain?

De beslissing om de supply chain te verduurzamen maken bedrijven niet geheel zelfstandig, vaak zijn er ook externe en interne factoren die meespelen. De meeste bedrijven ondervinden dat externe factoren het meeste invloed hebben op hun beslissing om voor een duurzame supply chain te kiezen. De drie belangrijkste externe factoren die hierbij invloed uitoefenen zijn wetgeving, de vraag vanuit de klant en de vraag vanuit andere stakeholders (bijv. leveranciers). Overige externe factoren die meespelen zijn het behalen van concurrentievoordeel, druk vanuit belangenverenigingen (bijv. Greenpeace) en potentiele reputatieschade.

De interne factoren die daarnaast een rol kunnen spelen zijn de aanwezigheid van een win-win situatie en de aanwezigheid van een ‘doorzetter’. De ‘doorzetter’ is vaak een persoon binnen de organisatie die heilig gelooft in duurzaamheid en ook actief probeert om draagvlak te creëren bij collega’s. Deze persoon kan dé verbindende factor zijn binnen een organisatie en helpt enorm bij het wegnemen van mogelijke weerstand. Er is sprake van een win-win situatie, wanneer de organisatie geen afweging hoeft te maken tussen de verschillende elementen van duurzaamheid (bijv. een sociaal initiatief levert ook voordeel op voor het milieu of de omzet).

In welke stappen maakt u de overgang naar een duurzame supply chain?

1. Het nastreven van duurzaamheid in uw interne processen           

In de eerste fase past u de interne processen van uw organisatie aan door de basisprincipes van duurzaamheid te verwerken in uw activiteiten. De eerste fase is erop gericht om uw grondstoffen te reduceren, hergebruiken en recyclen (de 3R’s van Reduce, Reuse en Recycle). Sociale activiteiten zoals medewerkersbetrokkenheid en –welzijn behoren ook tot de eerste fase.

2. Het nastreven van duurzaamheid in uw externe strategie

Nu de basisprincipes van duurzaamheid zijn vastgelegd in uw processen, is het belangrijk om ook uw externe omgeving erbij te betrekken. De tweede fase is gericht op het nastreven van een circulaire supply chain, waarbij u bijvoorbeeld het productieproces en niet- recyclebare grondstoffen heroverweegt.

3. Het verder verbeteren van uw duurzame strategie

Nadat u de eerste twee stappen heeft gezet, het introduceren van duurzaamheid in uw processen en het hierbij betrekken van externe partijen, is het zaak om uw interne processen verder door te ontwikkelen. In de derde fase wordt uw organisatie namelijk een pionier op het gebied van duurzaamheid. Activiteiten die behoren bij een rol als pionier, zijn het opnieuw ontwerpen van uw product waarbij u een circulaire supply chain en de drie R’s van ‘Reduce, Reuse en Recycle’ als uitgangspunten neemt. Het belangrijkste verschil met de eerste twee fases is dat duurzaamheid geen bijzaak meer is, maar dat duurzaamheid het uitgangspunt is van uw bedrijfsvoering.

 4. Het ontwikkelen van duurzaamheid als kerncompetenties

In de laatste fase wordt duurzaamheid gezien als een kerncompetentie binnen   uw organisatie en de consument beschouwd het duurzame karakter van uw producten als onderscheidend. Duurzaamheid wordt vanaf nu standaard meegenomen bij het ontwikkelen van nieuwe processen en producten.

[alert type=”info” title=”Leestip: Veranderen, maar dan wel met een missie. Als je mee wilt blijven doen in je werk, in de maatschappij, je gezin, je voetbalclub.”] Lees het artikel

Op dit moment bent u in staat om de transformatie naar een duurzame supply chain beknopt te omschrijven. U weet wat bedrijven verstaan onder duurzaamheid, wat er verandert in de supply chain, welke factoren invloed uitoefenen en in welke vier stappen de transformatie naar een duurzame supply chain plaatsvindt. Het balanceren van uw financiële, milieu en sociale doelstellingen betekent dat uw bedrijfsvoering duurzaam is, en dat het voorbestaan van uw organisatie op de lange termijn daarmee verzekerd is.

Op dit moment is Supply Value bezig met verschillende onderzoeken naar het verduurzamen van de supply chain. Wilt u binnenkort een uitgebreid stappenplan ontvangen voor het creëren van draagvlak binnen uw organisatie? Of heeft uw organisatie ervaring met het creëren van draagvlak voor een duurzaam initiatief, en bent u bereid mee te werken aan ons onderzoek? Neemt u dan gerust, en geheel vrijblijvend, contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Tom Lucassen
Supply Value
06 51 23 09 36 of t.lucassen@supplyvalue.nl

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten