Financieel Management

Hoe een meerjarenbegroting zorg opstellen?

leadership

Hoe een meerjarenbegroting zorg opstellen?

Een meerjarenbegroting voor de zorg is tegenwoordig een must. De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en vragen om inzicht in de financiële consequenties over meerdere jaren. Welke financiële consequenties volgen uit de afbouw van ZZP 1,2 en 3? Wat komt daarvoor terug? Meer “zwaardere” ZZP’s en/of meer wijkverpleging? En op welke onderdelen (vastgoed, zorg, facilitair, overhead) leidt de instelling verlies? Welke scenario’s zijn er? Allemaal vragen die pas beantwoord kunnen worden als u een meerjarenbegroting voor de zorg opstelt. Hoe? In deze blog meer hierover.

Een meerjarenbegroting opstellen is niet meer weg te denken voor de zorg. Het biedt inzicht in velerlei vraagstukken. Daarnaast kan een meerjarenbegroting een leidraad zijn en als business case dienen voor het opstellen van een begroting. Bij een meerjarenbegroting is het wenselijk de verwachte resultaten van de onderdelen apart zichtbaar te maken. Deze onderdelen zijn: zorg, behandeling, facilitair, vastgoed, centrale overhead en decentrale overhead. Daarmee ontstaat tegelijk een beeld welke onderdelen extra aandacht behoeven. Hoe doe je dat dan?

Tarieven intramuraal en extramuraal
Het tarief voor intramuraal is per ZZP en VPT opgebouwd uit componenten. Deze componenten zijn:

  • Zorg (HV, PV, VP, OB, AB)
  • Behandeling (BH)
  • Facilitair (met name overige verblijfscomponent)
  • Vastgoed (Normatieve huisvestingscomponent)
  • Overhead (in alle vorige componenten besloten, behalve vastgoed)

Bij extramuraal bestaat het tarief uit zorg, vastgoed en overhead. Bij elke onderdeel kunnen dus opbrengsten vanuit het tarief worden bepaald. Overhead is een uitzondering en zal bepaald moeten worden op basis van het beleid van de zorginstelling.

Facilitair
Bij facilitair bestaan de opbrengsten uit twee componenten, die vanuit het NZA tarief voor intramuraal bepaald kunnen worden, namelijk een tarief voor voeding en voor hotelmatig. Deze normatieve opbrengsten voor facilitair kunnen worden berekend door deze tarieven maal het aantal dagen intramuraal te vermenigvuldigen. Aangevuld met “eigen” opbrengsten (zoals maaltijden derden) kunnen dan de totale opbrengsten worden berekend.

Een fictief voorbeeld voor facilitair is weergegeven in onderstaande tabel. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het onderdeel facilitair verliesgevend is en in de komende jaren een grotere verliespost zal worden.

Vastgoed
Voor vastgoed kan een zelfde opstelling worden gemaakt. Dit is vrij eenvoudig, omdat alleen de tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent vermenigvuldigt met het aantal dagen de opbrengsten bepalen. Let op dat u wel rekening houdt met leegstand. Daarnaast kan een afdracht vanuit het extramurale tarief voor vastgoed worden meegenomen. De kosten bestaan uit afschrijvingskosten en rentekosten. Overhead maakt geen onderdeel uit van het tarief en is hier dus geen kostenpost. Wel dienen de investeringen geïnventariseerd te worden. Daaruit volgen de toekomstige afschrijvingskosten. De toekomstige rentekosten hangen af van de financieringsmogelijkheden.

Overhead
De dekking voor de overheadskosten wordt verkregen door de bijdrage van de onderdelen zorg en facilitair. In bovenstaande tabel draagt facilitair 6,3% in 2017 voor de decentrale overhead af en 9,5% voor de centrale overhead. Voor de overhead zijn dit de normatieve opbrengsten. Afhankelijk van de begrote kosten ontstaat een positief of negatief resultaat op deze onderdelen.

Zorg
De opbrengsten bestaan bij intramuraal uit de productie maal het NZA tarief minus de tarieven die zijn geoormerkt voor vastgoed en facilitair. Bij extramuraal zijn de opbrengsten eenvoudig te bepalen, namelijk aantal uren maal uurtarief per zorgverzekeraar en WLZ. En bij de WMO het aantal dagdelen dagactiviteiten en dagen vervoer maal de desbetreffende tarieven.

De berekening van de personeelskosten is complexer en vraagt meer aandacht. Welke variabelen spelen hier een rol? Bij intramuraal zijn dat de volgende onderdelen:

  • Het aantal woonzorg uren per ZZP en VPT
  • De productiviteit
  • De bandbreedte
  • De deskundigheidsmix per ZZP en VPT

De woonzorguren gecorrigeerd voor de bandbreedte worden bruto gemaakt door deze uren te delen door het aantal productieve uren op jaarbasis, waarbij het aantal benodigde woonzorg uren afhangt van de productieontwikkeling. De deskundigheidsmix bepaalt de inzet van de functies in de zorg, zoals helpende, verzorgende, verpleegkundige, etc. Bij extramuraal gaat het om het aantal cliënturen. Bandbreedte speelt daar geen rol. Verder geldt dezelfde systematiek. Daarmee kunt u per functie de fte inzet berekenen. Aangevuld met de fte voor de overige functies heeft u dan de totale fte inzet voor de zorg. Met een gemiddeld salaris per functie, ORT, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en de sociale lasten kunt u dan de personeelskosten berekenen. De overige kosten spreken voor zich. Tot slot worden de overheadkosten bepaald met behulp van de eerdergenoemde percentages. Deze kosten worden afgedragen aan de overhead en zijn bij dit onderdeel dan opbrengsten.

[alert type=”info” title=”Wilt u weten welke Finance opleiding bij u past? “] Klik hier en u weet het direct

Door als zorginstelling op deze wijze een meerjarenbegroting op te stellen, krijgt u inzicht in de onderdelen en kunt u gerichter beslissingen nemen voor de toekomst. Ook kunt u gemakkelijk scenario’s doorrekenen. Bijvoorbeeld bij verschillende productieontwikkelingen of een wijziging in de productiviteit. U ziet dan gelijk het effect op het resultaat.

Auteur: Harry Huizing. Harry is een energieke en creatief ingestelde interim manager, controller en business consultant met meer dan 25 jaar ervaring in velerlei bedrijven en non-profitorganisaties. Hij helpt vanuit zijn bedrijf HHFinance klanten bij het vertalen van de strategie, inrichten en verbeteren van processen en control- en financieringsvraagstukken. Harry is een mensen mens, een verbinder. Hij is vader van 3 kinderen, houdt van schaatsen, skeeleren en gitaar spelen. Meer informatie kun je vinden op zijn website HHFinance.

 

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten