Algemeen Financieel Management

Methodes om de intrinsieke waarde van je bedrijf te berekenen

Waardebepaling

De intrinsieke waarde van een bedrijf betreft een concept dat wordt gebruikt om te beoordelen hoeveel een bedrijf werkelijk waard is op grond van de onderliggende activa en financiële positie van het bedrijf. Er zijn verschillende methoden om de intrinsieke waarde van een bedrijf te berekenen, afhankelijk van de specifieke situatie en het doel van de evaluatie. Onderstaand een overzicht van gangbare methoden in dit verband.

 1. Boekwaarde: Dit is het verschil tussen de activa en de verplichtingen van een bedrijf volgens de balans. Het wordt berekend door de totale activa te verminderen met de totale verplichtingen. Deze methode kan handig zijn bij het inschatten van de minimale waarde van een bedrijf, maar houdt mogelijk geen rekening met zaken als immateriële activa (bijv. merkwaarde) alsmede toekomstige winstverwachtingen.
 2. Aangepaste Boekwaarde: Hierbij worden de boekwaarde van activa aangepast voor factoren zoals veroudering, slijtage en marktwaarde. Dit kan een nauwkeuriger beeld geven van de werkelijke waarde van de activa.
 3. Discounted Cash Flow (DCF): Deze methode, overigens de meest gebruikte methode, tracht de huidige waarde van de toekomstige kasstromen van het bedrijf te berekenen. Het houdt rekening met de tijdswaarde van geld door toekomstige kasstromen terug te brengen naar hun huidige waarde. Het DCF-model vereist het schatten van toekomstige kasstromen en het bepalen van een disconteringsvoet.
 4. Vergelijkbare Bedrijvenanalyse (Comparable Company Analysis): Hierbij wordt het bedrijf vergeleken met andere vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. Ratio’s zoals prijs-winstverhouding (P/E) en prijs-boekwaardeverhouding (P/B) worden gebruikt om te bepalen of het bedrijf onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van zijn peers.
 5. Vergelijkbare Transactieanalyse (Comparable Transaction Analysis): Dit lijkt op de vergelijkbare bedrijvenanalyse, maar richt zich op vergelijkbare fusies, overnames of andere bedrijfstransacties om een beeld te krijgen van de waarde van het bedrijf.
 6. Liquidatiewaarde: Hierbij wordt de waarde van het bedrijf bepaald op grond van de verkoop van activa in het geval van een liquidatie. Het kan nuttig zijn om een worst-case scenario te evalueren.

Het kiezen van de juiste methode hangt af van verschillende factoren, zoals het type bedrijf, de beschikbare gegevens en het doel van de evaluatie (bijvoorbeeld investeringsbeslissing, fusie- of overnamebeoordeling en dergelijke). Het is raadzaam om meerdere methoden te gebruiken om een oordeel te vormen op basis van de resultaten. De DCF-methode is, zoals aangehaald, één van de meest gebruikte methodes en wordt daarom nader geexpliciteerd.

De DCF-methode nader toegelicht

Zoals eerder aangehaald zijn er verschillende methoden om de intrinsieke waarde te berekenen, maar een veelgebruikte aanpak is de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de intrinsieke waarde van je bedrijf kunt berekenen met behulp van de DCF-methode:

 1. Prognose van de toekomstige vrije kasstroom: Het eerste wat gedaan dient te worden, is een prognose maken van de toekomstige vrije kasstroom van het bedrijf. Vrije kasstroom is het geld dat het bedrijf genereert na aftrek van de benodigde investeringen om de activiteiten draaiende te houden. Deze prognose kan worden gebaseerd op historische gegevens, markttrends, toekomstige groeivooruitzichten en andere relevante informatie.
 2. Bepalen van de restwaarde: Na het maken van een prognose voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld vijf of tien jaar), dien je een restwaarde bepalen. Dit is de verwachte waarde van het bedrijf na de prognoseperiode, doorgaans gebaseerd op een veronderstelde groeipercentage op lange termijn.
 3. Discontering van toekomstige kasstromen: Om de waarde van de toekomstige kasstromen en de restwaarde in het heden te brengen, moeten deze worden ‘gedisconteerd’. Dit houdt in dat toekomstige kasstromen worden aangepast aan de tijdswaarde van geld. Omdat geld in de toekomst minder waard is dan geld in het heden, moeten toekomstige kasstromen tegen een discontovoet worden afgewaardeerd.
 4. Bepalen van de discontovoet: De discontovoet is het rendement dat een investeerder eist om het risico van de investering in het bedrijf te compenseren. Het is belangrijk om een passende discontovoet te kiezen, die gebaseerd kan zijn op de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal (WACC) van het bedrijf of vergelijkbare rendementen in de markt voor soortgelijke investeringen.
 5. Berekenen van de intrinsieke waarde: Nadat alle toekomstige kasstromen en de restwaarde zijn gedisconteerd naar het heden, tel je deze contante waarden op om de totale intrinsieke waarde van het bedrijf te berekenen.

Het is belangrijk op te merken dat het berekenen van de intrinsieke waarde van een bedrijf gebaseerd is op prognoses en aannames, dus de nauwkeurigheid van de uitkomst is afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens en de juistheid van de veronderstellingen. Het kan nuttig zijn om verschillende scenario’s te overwegen om de gevoeligheid van de intrinsieke waarde voor veranderingen in de aannames te begrijpen. Als je niet vertrouwd bent met financiële analyse of accounting, kan het raadplegen van een expert op dit terrein zinvol zijn om je te begeleiden bij dit proces.

Wilt u de winstgevendheid van uw organisatie verhogen?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul uw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten