Management & Leadership Strategisch Management

Is jouw afdeling een groep of een team?

Group of paper doll holding hands. Teamwork concept paper craft. Orange dolls on black wooden background

Samen werken is wat anders dan samenwerken. Op dezelfde afdeling werken is dan ook wat anders dan met elkaar een doel nastreven. Zet mensen bij elkaar en er gebeurt wat. Wil je een samenwerking als bij een harmonisch orkest of een sportteam? Dan moet er eerst wat gebeuren. Dat hoeft niet alleen te zijn bij een nieuw samengesteld team, een grote verandering in de organisatie / afdeling of integratie van twee teams naar één team.

Als manager wil je graag dat je afdeling een team is. Want samenwerking moet effectiever en efficiënter. Helaas is dat in veel gevallen niet het resultaat. Maar daar kun je verandering in aanbrengen. Zelf of met hulp van buiten! Om te weten hoe je tot een team komt, moet je wel weten wat de verschillen zijn tussen een groep en een team.
Hieronder vind je 7 punten die verschillen tussen een groep en een team aangeven.

1. Het begint heel basaal bij de bestaansreden.

Binnen een groep kan het zijn dat de overheersende gedachte dat men is samengevoegd vanwege administratieve redenen. Om de ‘span of control’ beheersbaar te houden of juist om een managementlaag eruit te kunnen snijden.

Binnen een team is bij de leden het besef aanwezig dat ze door samen te werken in staat zijn een doel te bereiken dat groter is dan eenieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt.Als het grotere doel boven die van het individu staat. Het teambelang staat vóór het eigenbelang. Er wordt gekeken naar het overall-resultaat, niet naar de resultaten van de onderdelen, en daar wordt ook naar gehandeld. Ieder is gemotiveerd en doelgericht.

2. Rollen zijn bekend

Binnen een groep is ieder vooral bezig met zijn eigen taak en is er weinig begrip en kennis van de taken van de andere groepsleden. Er is geen overzicht hoe iedereen bijdraagt aan het eindresultaat. Dit is de basis is voor onbegrip, achterdocht en eigen koninkrijkjes.

Binnen teams zijn de leden doordrongen dat iedereen bijdraagt aan het eindresultaat en dat door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden het proces kan worden gestroomlijnd. Er is begrip voor elkaar. Er is geen sprake van eilandjes die van elkaar niet weten wat ze nou eigenlijk bijdragen aan het doel.

3. Er is vertrouwen

Binnen een groep wordt wantrouwen ervaren waardoor de leden op gaan letten wat ze zeggen. Ze zorgen ervoor dat ze vooral geen ‘domme dingen’ zeggen. Dit gaat ten koste van creativiteit en probleemoplossing.

Binnen een team is er vertrouwen wat leidt tot open communicatie waarbij eenieders inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt geluisterd en men beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan het vinden van een oplossing voor problemen.
Er is vertrouwen dat het resultaat wat iemand anders in het team zal neerzetten goed (genoeg) is. Het uit handen kunnen geven terwijl je het zelf ook goed en misschien wel beter kan. Als je dat bereikt binnen een team zal iedereen in het team groeien.
Er is sprake van een cohesie ,verbondenheid, een wij-gevoel. De binding wordt gestimuleerd, maar er is ook weerstand als er van buitenaf geprobeerd wordt de cohesie te verbreken.

4. Manage een team?

Binnen een groep stuurt de manager vanuit controle. De leden krijgen te horen welke taak ze moeten uitvoeren, wanneer dit gereed moet zijn en bij voorkeur hoe dit moet gebeuren. Ze worden gereduceerd tot ‘handjes leveren’.

Binnen teams wordt juist gestuurd vanuit betrokkenheid. Teamleden wordt gevraagd mee te denken over de doelstellingen en hoe deze te bereiken. Naast hun ‘handen’ wordt actief gebruik gemaakt van hun ‘hersenen’. Immers, twee weten meer dan één. En dan kunnen schijnbaar onmogelijke doelstellingen op een creatieve manier worden gerealiseerd. Maak het je als manager dus makkelijk en maak gebruik van de hersenen in je team.
Ieders inbreng, ervaring, kennis wordt gewaardeerd en ingezet. Niet het management lost alle problemen op, maar het team wordt er in betrokken.

5. Blijf ontwikkelen

Binnen een groep is opleiding gericht op het (door)ontwikkelen van vaardigheden die direct benodigd zijn voor het goed uitvoeren van de taak waarvoor men is aangenomen. Daar wordt men immers voor betaald!

Binnen teams wordt gestuurd op samenwerking en sociale ontwikkeling. Bijvoorbeeld aandacht voor goede onderlinge communicatie, hoe om te gaan met feedback geven en ontvangen, Fouten toegeven en kwetsbaar opstellen. En dus is het belangrijk om naast vaktechnische opleidingen de leden ook trainingen aan te bieden op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling en teamdynamica.

6. Communicatie

Binnen een groep wordt bij conflicten over elkaar gesproken en wordt voor het oplossen ervan gekeken naar de manager. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat problemen in de samenwerking worden opgelost.

Binnen teams voelen de leden zich juist verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking. In plaats van over elkaar te praten wordt er met elkaar gepraat. De manager wordt alleen ingezet als conflicten (dreigen te) escaleren.
Tevens is er afstemming van de communicatie zodat ieder teamlid weet wat er speelt, en zeker zo belangrijk wat er van hem of haar wordt verwacht.

7. Waardering

Binnen een groep worden resultaten nauwelijks gevierd; ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.’ Feedback gaat vooral over waar het fout is gegaan en wat er verbeterd moet worden. Successen die er zijn worden door de manager ‘geclaimd’.

Teams daarentegen weten hoe belangrijk het is successen gezamenlijk te vieren en trots te zijn op wat is bereikt. De manager beseft dat het zijn taak is de voorwaarden te scheppen om de teamleden te laten excelleren.

Wil je aan de slag met (financiële) waardecreatie en/of het verhogen van je organisatiewaarde?

Bekijk dan –kosteloos- de online kennissessie. Tijdens de sessie worden er kennis en inzichten gedeeld op het gebied van waardecreatie, winstoptimalisatie, waarderingsmethoden en het kapitaliseren/ monetizen van de gerealiseerde financiële bedrijfswaarde. Vul jouw e-mailadres in en ontvang de video.

Mogelijk ook interessant

In het verlengde van de inhoud van de artikelen op onze website, biedt Utrecht Business de mogelijkheid op het onderwerp/vakgebied een opleiding te volgen. Hiertoe worden verschillende varianten aangeboden.

Laat een reactie achter

Klik hier om een reactie achter te laten